Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Telefon: +420 576 032 024
E-mail: dekanat@fhs.utb.cz
Web: www.utb.cz/fhs

Fakulta humanitních studií (FHS) vznikla jako samostatná fakulta Univerzity Tomáše Bati k 1. lednu 2007. Za dobu své existence se vypracovala ve vysokoškolské pracoviště se stabilní strukturou a jedinečnými studijními programy a obory, které jsou nejen atraktivní z hlediska zaměření a obsahu, ale především zajišťují absolventům dobré a široké uplatnění na trhu práce. Fakulta se stala uznávaným pracovištěm v oblasti anglické a německé filologie, andragogiky, sociální a předškolní pedagogiky a nelékařských zdravotnických oborů. Důkazem toho jsou úzké kontakty s řadou pracovišť podobného zaměření v oblasti výukové, tvůrčí i publikační činnosti v České republice i v zahraničí.

Ústavy FHS:
- Ústav moderních jazyků a literatur
- Centrum jazykového vzdělávání
- Ústav pedagogických věd
- Ústav školní pedagogiky
- Ústav zdravotnických věd
- Centrum výzkumu FHS

V současné době sídlí fakulta ve dvou univerzitních budovách, v budově U2 na ulici Mostní, kde se nachází rovněž děkanát fakulty a v budově U10 na náměstí T. G. Masaryka. V budoucnu by měla Fakulta humanitních studií získat do užívání prostory Vzdělávacího komplexu UTB, jehož výstavbu plánuje UTB v blízké době.